หน้าแรก / การจัดการความรู้ / รายงานสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM / รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 13

รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 13

        
Views: 115
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 16 Oct, 2019
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 16 Oct, 2019
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.

              การสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม อ.เมือง จ.นครพนม สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 3) มหาวิทยาลัยนครพนม 4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 5) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ การจัดสัมมนา ฯ ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทั้งจากมหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยเครือข่าย และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 14 สถาบัน รวม 120 ท่าน โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 1) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) 2) ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร 3) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตเจริญ ไชยาคา 4) รองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิตธาดา

Attached files
file Mini_KM_13.pdf (379 kb)
Others in this Category
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 21
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 20
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 19
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 18
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 17
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 16
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 15
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 14
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 12
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 11
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 10
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 9
document สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ Mini_UKM ครั้งที่ ๙ – ๒๐