หน้าแรก / การจัดการความรู้ / รายงานสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM / รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

        
Views: 376
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 16 Oct, 2019
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 16 Sep, 2020
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.

              เครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา หรือ Mini_UKM เกิดจากความร่วมมือระหว่างสมาชิกเครือข่ายทั้งหมด 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3) มหาวิทยาลัยนครพนม 4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ 5) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน แต่ละครั้ง โดยจะมุ่งเน้นประเด็นสาคัญ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีในแต่ละครั้ง และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกเครือข่าย ซึ่งได้ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องมาแล้ว 10 ครั้ง โดยมีลาดับการหมุนเวียนมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ ดังนี้ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยนครพนม และครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
              ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับความเห็นชอบให้เป็นเจ้าภาพ Mini_UKM ครั้งที่ 11 ในระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมตักสิลา อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยได้กาหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของการดาเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยมีเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น ดังนี้
                    หัวข้อ 1 เคล็ดลับวิชา การประเมินผลการเรียนรู้ จากอดีตสู่ปัจจุบัน
                   หัวข้อ 2 เทคนิคการเขียน มคอ.2 และรายงาน มคอ.3-7 อย่างมีประสิทธิภาพ
                   หัวข้อ 3 มาตรฐานที่ 3 และการพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา

Attached files
file Mini_UKM_11.pdf (5.79 mb)
Others in this Category
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยนครพนม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยนครพนม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยนครพนม
document สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ Mini_UKM ครั้งที่ ๙ – ๒๐
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 22 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
document รายนงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยนครพนม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
document รายงานสรุปผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
document รายงานสรุปผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
document รายงานสรุปผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
document รายงานผลการดำเนินงานโครงการ การสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 23