หน้าแรก / การจัดการความรู้ / รายงานสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM / รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยนครพนม

รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยนครพนม

        
Views: 397
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 16 Oct, 2019
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 16 Sep, 2020
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.

           ตามที่ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (Mini_UKM) ครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องเสาร์ทองโรงแรมนครพนมริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม โดยมีการจัดการความรู้ในหัวข้อ “มือใหม่หัดขับ” และอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ “คุณอานวย” นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของการดาเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานการศึกษา ใน 3 หัวข้อ ประกอบด้วย 1) มาตรฐานหลักสูตร 2) การประเมินหลักสูตร และ 3) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQFการจัดงานครั้งนี้ได้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง “เครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา” เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา และได้มีการดาเนินกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยเครือข่าย (Mini_UKM) อย่างต่อเนื่องมาแล้ว 8 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9 โดยมีลาดับในการหมุนเวียนมหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าภาพ ดังนี้ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และครั้งที่ 9 มหาวิทยานครพนม โดยมีการดาเนินการจัดประชุมหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนครพนมขอขอบคุณวิทยากร ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันการศึกษาทุกท่านที่เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงาน และบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดสัมมนาฯจนประสบความสาเร็จ มหาวิทยาลัยนครพนมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณประโยชน์ที่ได้รับในครั้งนี้ ท่านจะสามารถนาความรู้ไปปรับปรุง และพัฒนาต่อยอดการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Attached files
file Mini_UKM_9.pdf (17.24 mb)
Others in this Category
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยนครพนม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยนครพนม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
document สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ Mini_UKM ครั้งที่ ๙ – ๒๐
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 22 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
document รายนงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยนครพนม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
document รายงานสรุปผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
document รายงานสรุปผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
document รายงานสรุปผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
document รายงานผลการดำเนินงานโครงการ การสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 23