สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ Mini_UKM ครั้งที่ ๙ – ๒๐

        
Views: 338
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 16 Oct, 2019
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 16 Sep, 2020
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.

สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ Mini_UKM ครั้งที่ ๙ – ๒๐ จำแนกตามองค์ความรู้

ชื่อองค์ความรู้

Mini_UKM

1. มาตรฐานหลักสูตร

ครั้งที่ 9

2. การประเมินหลักสูตร

ครั้งที่ 9

3. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF

ครั้งที่ 9

4. แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา

ครั้งที่ ๑๐

๕. เคล็ดวิชาการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างครบวงจร

ครั้งที่ ๑๐

๖. แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการเรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามแนวทาง TQF

ครั้งที่ ๑๐

7. การประเมินผลการเรียนรู้

ครั้งที่ 11

๘. เทคนิคการเขียน มคอ. 2 ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามหลักสูตร

ครั้งที่ 11

9. มาตรฐานที่ 3 และการพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา

ครั้งที่ 11

10. เทคนิคการเขียนแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะ และสถาบัน

ครั้งที่ 13

11. เทคนิคการบริหารหลักสูตร OBE (Outcome Based Education)

ครั้งที่ 17

๑2. เทคนิคการให้บริการอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ

ครั้งที่ 17

13. แนวทางการทำวิจัยเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

ครั้งที่ 12 13 14 และ 16

14. เทคนิคการบริหารหลักสูตรที่มีคุณภาพ

ครั้งที่ 12 13 14 และ 16

15. การสร้าง Successor เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา

ครั้งที่ 12 13 14 16 18 19 และ 20

16. เทคนิคการสอนแบบอาจารย์มืออาชีพ

ครั้งที่ 17 18 19 และ 20

17. เทคนิคการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ครั้งที่ 17 18 19 และ 20

18. การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ครั้งที่ 18 19 และ 20

19. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน (Proposal)

ครั้งที่ 18 19 และ 20

Attached files
file Knowledge_Asset_Mini_UKM___9-20.pdf (1.4 mb)
Others in this Category
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยนครพนม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยนครพนม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยนครพนม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 22 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
document รายนงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยนครพนม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
document รายงานสรุปผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
document รายงานสรุปผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
document รายงานสรุปผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
document รายงานผลการดำเนินงานโครงการ การสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 23