หน้าแรก / การจัดการความรู้ / รายงานสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM / รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 22 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 22 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

        
Views: 137
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 16 Sep, 2020
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 16 Sep, 2020
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดโครงการสัมมนาเครือข่าย Mini _UKM ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหัวข้อการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา เพื่อมุ่งสู่องค์กร แห่งการเรียนรู้ พร้อมค้นหาและรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายในการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มที่ 2 การพัฒนา successor เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา

กลุ่มที่ 3 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน

กลุ่มที่ 4 เทคนิคการสอนแบบ Active Learning

กลุ่มที่ 5 เทคนิคการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การจัดโครงการครั้งนี้ เป็นไปตามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัย มหาสารคาม มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา และเพื่อสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการ จัดการความรู้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และได้มีการดำเนินงานกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องมาแล้ว 21 ครั้ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attached files
file Mini_UKM22.pdf (11.49 mb)
Others in this Category
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยนครพนม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยนครพนม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยนครพนม
document สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ Mini_UKM ครั้งที่ ๙ – ๒๐
document รายนงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยนครพนม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
document รายงานสรุปผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
document รายงานสรุปผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
document รายงานสรุปผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
document รายงานผลการดำเนินงานโครงการ การสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 23