หน้าแรก / การจัดการความรู้ / การจัดการคาวมรู้ ประจำปีงบประมาณ 2553 / ข่าวสารเผยแพร่ / คู่มือการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

คู่มือการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

        
Views: 24030
Votes: 2
Comments: 0
Posted: 24 Aug, 2010
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 24 Aug, 2010
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
คณะกรรมการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2553 ได้มีการจัดทำคู่มือการสรรหา Best Practice เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสรรหา รายละเอียดของคู่มือ ดังเอกสารแนบ
Attached files
file Best_Practice_2553.pdf (263 kb)
Others in this Category
document แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน
document แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
document เอกสารประกอบการประชมชี้แจงแนวทางการจัดการคาวมรู้ 8 ม.ค. 53
document เอกสาร
document ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2553
document ความรู้
document ความรู้
document แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มความรู้
document ปฏิทินการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ปี 53