รายงานผลการดำเนินงานโครงการ การสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 23

        
Views: 24
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 05 Oct, 2021
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 05 Oct, 2021
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.

     ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 23 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เนื่องจากเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่สถาบันการศึกษา ชุมชน และสังคมของประเทศไทยในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ตามหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการเรียนรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างถาบันอุดมศึกษา ซึ่งนำมาบูรณาการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ นั้น และกำหนดหัวข้อ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) โดยมีเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในจำนวน 5 ประเด็น ประกอบด้วย 1) เทคนิคการให้บริการวิชาการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการศาสตร์ 2) การพัฒนาบุคลากรฝ่ายสนับสนุนให้เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 3) เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนของ 7 PMU 4) การสอนแบบออนไลน์โดยเน้น OBE และ 5) การพัฒนาอาจารย์ให้สอดคล้อง กับกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการเรียนการสอน (PSF)

Attached files
file ++_OA_O____O__Oa_O__O__MINI_UKM-23.pdf (3.59 mb)
Others in this Category
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยนครพนม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยนครพนม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยนครพนม
document สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ Mini_UKM ครั้งที่ ๙ – ๒๐
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 22 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
document รายนงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยนครพนม
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
document รายงานสรุปผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
document รายงานสรุปผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
document รายงานสรุปผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี