แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

        
Views: 17484
Votes: 1
Comments: 0
Posted: 25 May, 2012
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 19 Jun, 2012
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ในการทบทวนผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2554 และจัดทำแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2555 โดยมีการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่จำเป็นที่คลอบคลุมพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ มีการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดความสำเร็จในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ แผนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 7 แผน ดังนี้
1)      แผนที่ 1 บริหารจัดการเชิงคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 :ปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษาให้มีธรรมาภิบาลและสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับที่มีคุณภาพ
องค์ความรู้ที่จำเป็น : เทคนิคการให้บริการ one stop service
2)      แผนที่ 2 พัฒนาบุคลากร
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 :พัฒนาและระดับยกคุณภาพมาตรฐานบุคลากรคณาจารย์ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยนักศึกษาให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
            องค์ความรู้ที่จำเป็น :
            1. เทคนิคและวิธีการพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
    2. แนวทางในการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
3)      แผนที่ 3 พัฒนาการเรียนการสอน
            ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นมีความเป็นอิสระและสู่ความเป็นนานาชาติ
            องค์ความรู้ที่จำเป็น :
            1. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Base Learning
            2. รูปแบบการจัดการพัฒนารายวิชาสู่การเรียนการสอนทางไกล
            3. วิธีการสร้างสาขาสู่ความเป็นเลิศ
4)      แผนที่ 4 วิจัยและสร้างองค์ความรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 :ยกระดับมาตรฐานงานวิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน
         องค์ความรู้ที่จำเป็น :
            1. เทคนิคการเขียนชุดโครงการวิจัยศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
            2. เทคนิคการเขียนชุดโครงการวิจัยท้องถิ่นเชิงบูรณาการ
    3. รูปแบบการบูรณาการวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน
5)      แผนที่ 5 เทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์5 :ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีให้เหมาะสมทันสมัยและธำรงไว้ซึ่งสวนสุนันทา
องค์ความรู้ที่จำเป็น : เทคนิคการจัดทรัพยากรและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน
6)      แผนที่ 6บริการวิชาการ
         ประเด็นยุทธศาสตร์6 : เร่งรัดบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพที่สนองตอบความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ชุมชนและสังคม
 ประเด็นยุทธศาสตร์8 : ยกระดับมาตรฐานการจัดการเพื่อระดมทุนและหารายได้จากทรัพย์สินสู่ความเป็นมืออาชีพและการพึ่งพาตนเอง
            องค์ความรู้ที่จำเป็น :
            1. รูปแบบการบริการวิชาการที่ดี
    2. รูปแบบของการบริการวิชาการเพื่อจัดหารายได้
7)      แผนที่ 7 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 :เร่งรัดพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์และนำพาภูมิปัญญาไทยสู่สากล
      องค์ความรู้ที่จำเป็น : เทคนิคการจัดทำข้อมูลสารสนเทศศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
Attached files
file plan_km_55.pdf (10.94 mb)
Others in this Category
document แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน
document คู่มือการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2555
document แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มความรู้
document แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้
document คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้
document เครือข่ายแผนงบประมาณ และประกันคุณภาพ
document แนวปฏิบัติที่ดี
document คลังความรู้ กลุ่ม กระบวนการปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการ
document เอกสาร ตำรา และหนังสือระดับคุณภาพ