แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน

        
Views: 17490
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 25 May, 2012
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 19 Jun, 2012
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.

กองนโยบายและแผนได้จัดทำแบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนการจัดความรู้ของหน่วยงาน มีส่วนประกอบดังนี้
     1) ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ที่ตั้ง ประวัติและความเป็นมา บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน และโครงสร้างการบริหารจัดการ
     2) ตอนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ปณิธาน พันธกิจ เป้าประสงค์ และแผนที่ยุทธศาสตร์ 
     3) ตอนที่ 3 แผนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ และแผนการจัดการความรู้ 
     4) ตอนที่ 4 กรอบกิจกรรมของกลุ่มความรู้ ประกอบด้วย กรอบกิจกรรมของกลุ่มความรู้
     5) ภาคผนวก
รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Attached files
file FORM_120525105245.doc (280 kb)
Others in this Category
document แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
document คู่มือการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2555
document แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มความรู้
document แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้
document คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้
document เครือข่ายแผนงบประมาณ และประกันคุณภาพ
document แนวปฏิบัติที่ดี
document คลังความรู้ กลุ่ม กระบวนการปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการ
document เอกสาร ตำรา และหนังสือระดับคุณภาพ