ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

        
Views: 28939
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 01 Aug, 2012
by: ภกิดทับทิม น.ก.
Updated: 10 Aug, 2012
by: ภกิดทับทิม น.ก.

         

          การรับเข้า ระดับปริญญาตรี ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าขึ้นไป และวุฒิการศึกษาถ้ามีปัญหาต้องดำเนินการส่งก่อนสิ้นเทอม เพราะไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถลงทะเบียนได้ในเทอมถัดไป


          การรับโอนย้ายนักศึกษาจากสถาบันอื่น นักศึกษาต้องมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยรวม ๒.๐๐ ขึ้นไป และส่งต่อให้คณะพิจารณาว่าจะรับย้ายหรือไม่ ถ้าผลการเรียนไม่ถึง ๒.๐๐ มหาวิทยาลัยจะตอบปฏิเสธรับย้ายเข้าศึกษา เพราะต้องดำเนินการไปตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย

          ระบบการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระบบ การเรียนการสอนแบบเต็มเวลาและทวิภาค คือ ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ภาคเรียนการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยกำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ คือสามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ไม่เกิน ๘ สัปดาห์

          การลงทะเบียน ในภาคเรียนปกติ คือต้องไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และไม่ต่ำกว่า ๙ หน่วยกิตสำหรับเด็กภาคพิเศษ ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต ซึ่งคณบดีเป็นพิจารณาอนุมติ ภาคฤดูร้อนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิต สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าน่าจะจบ สามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ หรือเกินกว่า ๑๐ หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน และนักศึกษาภาคพิเศษที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเกินกว่า ๑๕ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ หรือเกินกว่า ๑๐ หน่วยกิตในภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

         การวัดและประเมินผลการศึกษา นักศึกษาต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนตามแผนการจัดการเรียนการสอนที่กำหนดของรายวิชาหรือชุดวิชานั้น จึงจะสามารถประเมินผลได้ โดยแบ่งระดับคะแนนเป็นตัวอักษรแสดงผลการศึกษา ๑๒ ระดับ การแสดงผลการศึกษาในรายวิชาที่มิได้ประเมินผลการศึกษาหรือไม่มีผลการประเมินผล ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามปฏิทินที่กำหนดไว้ ซึ่งปฏิทินประกาศไว้แล้ว  

        การเรียนซ้ำ ให้นับหน่วยกิตเฉพาะครั้งสุดท้ายเท่านั้น ในกรณีที่ลงซ้ำแต่ติด F ให้นับทั้งหมดเป็นการเรียนแก้เกรด ต้องเรียนใหม่ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเรียนวิชาอื่นแทน ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีที่อำนวยการสอนรายวิชาหรือชุดวิชานั้น นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตรแล้วแต่ไม่ถึง ๒.๐๐ อาจขอเรียนซ้ำได้

          การลา การย้ายสาขา และการพ้นสภาพ การพ้นสภาพมี ๓ ประเภท คือ ๑.พ้นสภาพเพราะไม่ชำระเงินตามเวลาที่กำหนด ๒.ผลการประเมินการศึกษาได้ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ๓.ใช้เวลาศึกษาเกิน ๘ ปี การย้ายสาขา มี ๒ กลุ่ม คือการย้ายในคณะ ซึ่งต้องมีประกาศของคณะให้สามารถดำเนินการย้ายได้ เพราะไม่อย่างนั้นไม่สามารถพิจารณารับได้ และการย้ายระหว่างคณะ ซึ่งมีเกณฑ์กำหนดอยู่แล้ว ให้ดำเนินการตามประกาศ ซึ่งทางคณะต้นทางและคณะปลายทางต้องยินยอมในการรับย้าย และดำเนินการส่งมาให้งานทะเบียนดำเนินการต่อไป ซึ่งการย้ายทั้งสองนั้นต้องชำระค่าธรรมเนียม

          เรื่องวุฒิการศึกษา ทางงานทะเบียนจะมีหน่วยตรวจสอบวุฒิ สำหรับนักศึกษาที่เรียนไปแล้วใช้วุฒิปลอม ในรายวิชาที่เรียนไปนั้นไม่สามารถใช้ได้ ส่วนกรณีที่สำเร็จการศึกษาล่าช้า ห้ามให้นักศึกษาเรียน วิชาที่เรียนไปก็ถือว่าเป็นโมฆะ ซึ่งเป็นการเรียนที่ไม่ได้รับการรองรับเพราะใช้วุฒิปลอม

          การอนุมัติผลและการรายงานผลการศึกษา เกณฑ์ในการสำเร็จการศึกษา ต้องเรียนตามทักษะโครงสร้างหลักสูตรและตามข้อกำหนดหลักสูตร คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรต้องได้ ๒.๐๐ วิชาเอกต้องไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ ไม่มีค้างชำระค่าธรรมเนียม เกณฑ์การได้รับเกียรตินิยม สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่มีรายวิชาที่ได้ค่าระดับคะแนนต่ำกว่า C หรือ ๒.๐๐ ไม่มีการเทียบโอนผลการเรียน ผลการเรียนเป็น F ก็จะไม่ได้เกียรตินิยม เกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสม ๓.๗๕ ขึ้นไป และอันดับสองเกรดเฉลี่ย ๓.๕๐ ขึ้นไป ในกรณีที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่องต้องได้เกรดเฉลี่ยถึงทั่งสองส่วนจึงจะได้เกียรตินิยม

มติที่ประชุม รับทราบ องค์ความรู้ที่ได้รับคือระเบียบ ข้อบังคับ ในการจัดการเรียนการสอน

ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่  http://www.ssru.ac.th/app2/front/about/rual.php

                                      http://acad.ssru.ac.th/

                                      


Others in this Category
document การตั้งชุมชนนักปฏิบัติ กำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม
document แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดตารางเรียน ตารางสอบของการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑
document แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดตารางเรียน ตารางสอบของการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒
document แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดตารางเรียน ตารางสอบของการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๓
document เทคนิคและวิธีการจัดตารางเรียนตารางสอน
document แนวทางและวิธีการลงทะเบียนเรียน
document แนวทางและวิธีการส่งค่าระดับคะแนนล่าช้า
document แนวทางและวิธีการยื่นคำร้องขออนุมัติผลสำเร็จการศึกษา
document แบบปฏิบัติที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการเทียบโอนผลการเรียน
document แบบปฏิบัติที่ดีกระบวนการจัดตารางเรียนตารางสอน
document ความเป็นมาของชุมชนนักปฏิบัติ (กลุ่มกระบวนการปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการ)
document ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงานวิชาการ
document คลังความรู้ กลุ่ม กระบวนการปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการ