รายชื่อสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่ม BAC

        
Views: 465
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 25 Aug, 2013
by: ภลี้ยงบุญประคอง น.ว.
Updated: 25 Aug, 2013
by: ภลี้ยงบุญประคอง น.ว.
สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
บทบาทหน้าที่
หน่วยงานที่สังกัด
1.
อาจารย์สุพัตรา กาญจโนภาส
คุณอำนวย
คณะวิทยาการจัดการ
2.
ผศ.ดร.วิมลศรี   แสนสุข
คุณกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
3.
ผศ.อนัญญา ธนะศรีสืบวงศ์
คุณกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
4.
อ.ดร.วิทยา อินทรพิมล
คุณประสาน
คณะวิทยาการจัดการ
5.
อาจารย์ปรเมษฐ์ แสงอ่อน
คุณกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
6.
อาจารย์รุ่งลักษมี รอดขำ
คุณกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
7.
อาจารย์สมชาย บัวรุ่ง
คุณกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
8.
ผศ.ศิวิไล ชยางกูร
คุณกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
9.
อาจารย์กิติเวทย์ บุญโญปกรณ์
คุณวิศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
10.
อาจารย์ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฎฐ์
คุณกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
11.
อาจารย์กวินพัฒน์ เลิศพงษ์มณี
คุณกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
12.
อาจารย์ ดร.วิชาดา โชคศิขริน
คุณกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
13.
อาจารย์สุรางคนา พิพัฒน์โชคไชโย
คุณกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
14.
อาจารย์ชุติมา คล้ายสังข์
คุณกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
15.
อาจารย์พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์
คุณลิขิต
คณะวิทยาการจัดการ

 
 
Others in this Category
document รายงานการประชุมครั้ง 1/2556
document รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2556
document รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2556
document รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2556
document คู่มือการพัฒนานักศึกษาให้ได้คุณลักษณะที่พึงประสงค์
document รายงานการประชุมครั้งที่ 1
document รายงานการประชุมครั้งที่ 2
document รายงานการประชุมครั้งที่ 3
document รายงานการประชุมครั้งที่ 4
document รายงานการประชุมครั้งที่ 5
document รายงานการประชุมครั้งที่ 6
document ภาพกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้