ความเป็นมาของชุมชนนักปฏิบัติ : การจัดทำหนังสือคลังความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญ

        
Views: 591
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 18 Jul, 2015
by: ลีลาฤทธิ์ น.ส.
Updated: 18 Jul, 2015
by: ลีลาฤทธิ์ น.ส.

Others in this Category
document กิจกรรมที่ 1 การบ่งชี้ความรู้ : การจัดทำหนังสือคลังความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญ
document กิจกรรมที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ : การจัดทำหนังสือคลังความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญ
document กิจกรรมที่ 3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ : การจัดทำหนังสือคลังความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญ
document กิจกรรมที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ : การจัดทำหนังสือคลังความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญ
document กิจกรรมที่ 5 การเข้าถึงความรู้ : การจัดทำหนังสือคลังความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญ
document กิจกรรมที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ : การจัดทำหนังสือคลังความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญ
document กิจกรรมที่ 7 การเรียนรู้ : การจัดทำหนังสือคลังความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญ
document องค์ความรู้ที่ได้ : การจัดทำหนังสือคลังความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญ
document การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ : การจัดทำหนังสือคลังความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญ
document การต่อยอดองค์ความรู้สู่งานวิจัย : การจัดทำหนังสือคลังความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญ