รายชื่อสมาชิก ฝ่ายวิชาการ FMS AA TEAM

        
Views: 638
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 19 Aug, 2013
by: ภฮงสุพัฒนโชค น.ว.
Updated: 19 Aug, 2013
by: ภฮงสุพัฒนโชค น.ว.

 สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ

ฝ่ายวิชาการ FMS AA TEAM

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

บทบาทหน้าที่

หน่วยงานที่สังกัด

1

ผศ.ภากิตติ์  ตรีสุกล

คุณเอื้อ

คณะวิทยาการจัดการ

2

นางสาวสุจิตรา  เครือรัตน์

คุณอำนวย

คณะวิทยาการจัดการ

3

นายประจวบ  ทอสาร

คุณกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

4

นางสาวนัษนันท์  สิงห์คำจันทร์

คุณกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

5

นางสาวจารุณี  สนน้อย

คุณกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

6

นางสาวสุลาวรรณ  เพ็ชรแอง

คุณกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

7

นางสาวพัชรี  ทรัพย์ประเสริฐ

คุณกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

8

นางสาวเกศิณี  นิธิสิริประไพ

คุณวิศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

9

ว่าที่ ร.ต.หญิง นวลน้อง  ฉิมมาบล

คุณลิขิต

คณะวิทยาการจัดการ

 

 

Others in this Category
document ปฏิทินกิจกรรม ฝ่ายวิชาการ FMS AA TEAM
document กระบวนการให้บริการ
document แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ
document สร้างบรรยากาศในการให้บริการ ด้วยการสวมใส่ผ้าไทย
document คู่มือการให้บริการฝ่ายวิชาการ
document เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ