คู่มือการให้บริการฝ่ายวิชาการ

        
Views: 649
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 23 Aug, 2013
by: ภฮงสุพัฒนโชค น.ว.
Updated: 26 Aug, 2013
by: ภฮงสุพัฒนโชค น.ว.

คู่มือการให้บริการฝ่ายวิชาการ สำหรับผู้มารับบริการเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและสามารถให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียน การสอนและปัญหาต่างๆ เบื้องต้นได้

Attached files
file _UeA_I_O__Ee__O_O_.pdf (7.51 mb)
Others in this Category
document รายชื่อสมาชิก ฝ่ายวิชาการ FMS AA TEAM
document ปฏิทินกิจกรรม ฝ่ายวิชาการ FMS AA TEAM
document กระบวนการให้บริการ
document แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ
document สร้างบรรยากาศในการให้บริการ ด้วยการสวมใส่ผ้าไทย
document เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ